Resetowanie hasła
Zarejestruj się Zaloguj się

Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką 2013 - podstawowe informacje

2013-06-02

 

Ministersto Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej ogłosiło termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz na aplikację adwokacką. W tym roku egzamin odbędzie się 28 września (sobota) o godz. 11.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską lub adwokacką upływa w dniu 14 sierpnia 2013 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 800,00 zł(słownie: osiemset złotych, zero groszy).

 

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000z dopiskiem odpowiednio: opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską" lub opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką".

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć we właściwej miejscowo okręgowej izbie radców prawnych lub okręgowej radzie adwokackiej.
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 

1)  wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

 

2)  kwestionariusz osobowy,

 

3)  życiorys,

 

4)  kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

 

5)  zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2013 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

 

6)  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

 

7)  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).


 

© ipso-iure.pl